onomatopoeia
1. [ noun ] (rhetoric) using words that imitate the sound they denote
Related terms: rhetorical_device
Similar spelling:   onomatopoeical
  onomatopoeic
  onomatopoetic
  onomatomania