nonmalignant_tumor
1. [ noun ] (medicine,pathology) a tumor that is not cancerous
Synonyms: nonmalignant_neoplasm benign_tumour nonmalignant_tumour benign_tumor
Related terms: tumor adenoma fibroma osteoma myoma osteochondroma enchondroma myxoma neurinoma osteoblastoma papilloma chondroma
Similar spelling:   nonmalignant_tumour
  nonmalignant_neoplasm