non-catholic
1. [ noun ] (Roman Catholic,religion) a religious person who is not a Catholic
Related terms: religionist