neurological_disease
1. [ noun ] (medicine) a disorder of the nervous system
Synonyms: neurological_disorder nervous_disorder
Related terms: disorder paralysis_agitans cerebral_palsy chorea atopognosia ataxia ALS kuru flaccid_paralysis agraphia acataphasia aphasia dyskinesia agnosia dyslexia athetosis apraxia brain_disease nerve_compression epilepsy
Similar spelling:   neurological_disorder