nephthytis
1. [ noun ] (botany) any plant of the genus Nephthytis
Related terms: arum Nephthytis_afzelii genus_Nephthytis