naiki
1. [ noun ] (linguistics,India) a Dravidian language spoken in south central India
Related terms: Central_Dravidian
Similar spelling:   Nakai
  Nazi
  nagi
  Nack
  Nakia
  Nakao
  Naias
  Nagai
  Nageia
  Niki
  nag
  nac