mycelia_sterilia
1. [ noun ] (biology,botany) order of imperfect fungi having no known spore stage
Synonyms: order_Mycelia_Sterilia
Related terms: fungus_order Deuteromycota Ozonium Sclerotium genus_Rhizoctinia