metronidazole
1. [ noun ] (medicine,pharmacology) antiprotozoal medication (trade name Flagyl) used to treat trichomoniasis and giardiasis
Synonyms: flagyl
Related terms: antiprotozoal trade_name