manganite
1. [ noun ] (geology) a black mineral consisting of basic manganese oxide; a source of manganese
Related terms: mineral manganese
Similar spelling:   Mangan
  manganate
  manganese
  Mangone
  Mangini
  Mangano
  mangonel
  manzanita
  manginess
  Manganaro
  Manzanares
  Manzano
  Mangino
  Mangham