lanius_excubitor
1. [ noun ] (zoology) common European butcherbird
Synonyms: European_shrike
Related terms: butcherbird