kei_apple
1. [ noun ] (botany) vigorous South African spiny shrub grown for its round yellow juicy edible fruits
Synonyms: Dovyalis_caffra kei_apple_bush
Related terms: shrub Dovyalis kai_apple
Similar spelling:   kai_apple
  Kepley