kay_boyle
1. [ noun ] (writing) United States writer (1902-1992)
Synonyms: boyle
Related terms: writer
Similar spelling:   kai_apple