kanchil
1. [ noun ] (zoology) small chevrotain of southeastern Asia
Synonyms: Tragulus_kanchil
Related terms: chevrotain Tragulus