kahlil_gibran
1. [ noun ] (writing) United States writer (born in Lebanon) (1883-1931)
Synonyms: gibran
Related terms: writer