joseph_smith
1. [ noun ] (religion,Christianity) religious leader who founded the Mormon Church in 1830 (1805-1844)
Synonyms: smith
Related terms: Latter-day_Saint
2. [ noun ] (religion,Christianity) religious leader who founded the Mormon Church in 1830 (1805-1844)
Synonyms: smith
Related terms: Latter-day_Saint
Similar spelling:   Joseph_Stalin
  joseph_hooker
  Josephson
  joseph_joachim