jiao
1. [ noun ] 10 jiao equal 1 yuan
Related terms: Chinese_monetary_unit yuan fen
Similar spelling:   ji