hindu_deity
1. [ noun ] (religion,Hinduism) a deity worshipped by the Hindus
Related terms: deity Aditya Asvins Agni Asura Chandi Durga Bhaga Brahma Brihaspati Bhumi_Devi Devi Mitra Parjanya Parvati Dyaus Ganesa Garuda Gauri Hanuman Indra Ka Kali Kama Mara Kartikeya Lakshmi Marut Dharma Ahura Aditi Prajapati Pushan Rahu Ribhus Rudra Sarasvati Savitar Shakti Siva Skanda Soma Surya Uma Ushas Vajra Varuna Vayu Vishnu Yama avatar Hinduism