hani
1. [ noun ] (linguistics) a Loloish language
Synonyms: Akha
Related terms: Loloish
Similar spelling:   han
  Haynie
  Hahn
  Hain
  Hann
  Haan
  Haun
  Hawn
  Hanna
  Hanoi
  Haehn
  Hahne
  Hayne
  Hannah
  Hanney
  Ham
  Hanh
  Hana
  Hamm
  hame
  haem
  Hane