haile_selassie
1. [ noun ] (politics) Emperor of Ethiopia; worshipped by Rastafarians (1892-1975)
Synonyms: Ras_Tafari Ras_Tafari_Makonnen
Related terms: emperor