guillaume_apollinaire
1. [ noun ] (verse,writing) French poet; precursor of surrealism (1880-1918)
Synonyms: wilhelm_apollinaris_de_kostrowitzki apollinaire
Related terms: poet