gray_partridge
1. [ noun ] (zoology,game bird) common European partridge
Synonyms: Perdix_perdix Hungarian_partridge
Related terms: partridge Perdix