graeco-roman_deity
1. [ noun ] (religion,classical mythology) a deity of classical mythology
Synonyms: Greco-Roman_deity
Related terms: deity nymph Bacchus Nox Priapus Leto Aesculapius
Similar spelling:   Greco-Roman_deity