gossypium_thurberi
1. [ noun ] (botany) shrub of southern Arizona and Mexico
Synonyms: Arizona_wild_cotton wild_cotton
Related terms: cotton
Similar spelling:   Gossypium_peruvianum
  Gossypium_barbadense
  Gossypium_hirsutum
  Gossypium_arboreum
  Gossypium_herbaceum