ghost_gum
1. [ noun ] (botany) small to medium-sized tree of Australia and Tasmania having smooth white to light-grey bark shedding in patches or strips
Synonyms: white_ash Eucalyptus_coriacea Eucalyptus_pauciflora snow_gum
Related terms: eucalyptus