francis_richard_stockton
1. [ noun ] (writing) United States writer (1834-1902)
Synonyms: stockton frank_stockton
Related terms: writer