fragrant_agrimony
1. [ noun ] (botany) fragrant European perennial herb found at woodland margins on moist soils
Synonyms: Agrimonia_procera
Related terms: agrimonia
Similar spelling:   fragrant_woodsia
  fragrant_bedstraw
  fragrant_sumac
  fragrant_wood_fern
  fragrant_shield_fern
  fragrant_orchid