fenestra_ovalis
1. [ noun ] (anatomy,zoology) fenestra that has the base of the stapes attached to it
Synonyms: fenestra_vestibuli oval_window fenestra_of_the_vestibule
Related terms: fenestra
Similar spelling:   fenestration
  fenestra_rotunda
  fenestra_cochleae
  fenestra_vestibuli