felix_klein
1. [ noun ] (mathematics) German mathematician who created the Klein bottle (1849-1925)
Synonyms: klein
Related terms: mathematician