family_titanosauridae
1. [ noun ] (biology,zoology) herbivorous dinosaurs of the Cretaceous
Synonyms: Titanosauridae
Related terms: reptile_family Sauropoda Seismosaurus Titanosaurus
Similar spelling:   family_Dromaeosauridae
  family_Hadrosauridae
  family_Edaphosauridae
  family_Tayassuidae
  family_Tachyglossidae
  family_Testudinidae
  family_Trichiuridae
  family_Theraphosidae
  family_Tamaricaceae
  family_Tettigoniidae
  family_Tetranychidae
  family_Tetraonidae
  family_Teredinidae
  family_Trachipteridae
  family_Tridacnidae
  family_Theridiidae
  family_Torpedinidae
  family_Trephritidae
  family_Drosophilidae
  family_Tortricidae
  family_Tenebrionidae
  family_Trionychidae
  family_Troglodytidae
  family_Tropaeolaceae