family_pyralididae
1. [ noun ] (biology,zoology) bee moths; corn borers; flour moths
Synonyms: family_Pyralidae Pyralididae Pyralidae
Related terms: arthropod_family Lepidoptera Ephestia Galleria Pyralis Anagasta Pyrausta Cadra corn_borer pyralid
Similar spelling:   family_Pyralidae
  family_Pholididae
  family_Pteroclididae
  family_Peramelidae
  family_Pholidae
  family_Palinuridae
  family_Pygopodidae
  family_Phillidae
  family_Psyllidae
  family_Phyllidae
  family_Pulicidae
  family_Peridiniidae
  family_Parulidae
  family_Ophidiidae
  family_Pythonidae
  family_Balistidae
  family_Patellidae
  family_Potamogalidae
  family_Pyrrhocoridae
  family_Bramidae
  family_Poeciliidae
  family_Pongidae
  family_Plataleidae
  family_Pittidae
  family_Pipridae
  family_Pediculidae
  family_Phocidae
  family_Physidae
  family_Percidae
  family_Pieridae
  family_Prunellidae
  family_Peneidae
  family_Psocidae
  family_Psychodidae
  family_Pempheridae
  family_Bombyliidae
  family_Pandionidae
  family_Pennatulidae
  family_Phalangiidae
  family_Plasmodiidae
  family_Viperidae
  family_Ploceidae
  family_Balanidae
  family_Veneridae
  family_Varanidae
  family_Bathyergidae
  family_Phalaropidae
  family_Belonidae
  family_Pteriidae
  family_Phasmidae
  family_Pristidae
  family_Paguridae
  family_Proteidae
  family_Polypedatidae
  family_Platanistidae
  family_Blattidae
  family_Pectinidae
  family_Pholadidae
  family_Vombatidae
  family_panorpidae
  family_Podargidae
  family_Fregatidae
  family_Viverridae
  family_Filariidae
  family_Portunidae
  family_Brotulidae
  family_Passeridae
  family_Psophiidae
  family_Pyrolaceae
  family_bittacidae
  family_Aplysiidae
  family_Apterygidae
  family_Balaenidae
  family_Bombycillidae
  family_Pelecanidae
  family_Bucerotidae
  family_Falconidae
  family_Pedaliaceae
  family_Furnariidae
  family_Pelobatidae
  family_Fulgoridae
  family_Aepyornidae
  family_Peripatidae
  family_Percophidae
  family_Procaviidae
  family_Pomatomidae
  family_Procyonidae
  family_Polyodontidae
  family_Polynemidae
  family_Phthiriidae
  family_Psittacidae
  family_Phasianidae
  family_Phasmatidae
  family_Phoeniculidae
  family_Apodidae
  family_Vespidae
  family_Upupidae
  family_Procellariidae
  family_Plethodontidae
  family_Porcellionidae
  family_Bradypodidae
  family_Bothidae
  family_Parmeliaceae
  family_Fasciolidae
  family_Aplodontiidae
  family_Epacridaceae
  family_Aphididae
  family_Ibidiidae
  family_Blenniidae
  family_Bruchidae
  family_Palmaceae
  family_Physeteridae
  family_Bufonidae
  family_Phallaceae
  family_Paradisaeidae
  family_Bombycidae
  family_Pteridaceae
  family_Batidaceae
  family_Pertusariaceae
  family_Palaemonidae
  family_Pseudococcidae
  family_Phaethontidae
  family_Phylloxeridae
  family_practice
  family_Pomacentridae
  family_Pinnotheridae
  family_Priacanthidae
  family_Pucciniaceae
  family_Volvariaceae
  family_Bromeliaceae
  family_Vittariaceae
  family_Hypoxidaceae
  family_Pythiaceae
  family_Piperaceae
  family_Parkeriaceae
  family_Pelecanoididae
  family_Apogonidae
  family_Babesiidae
  family_Vireonidae
  family_Bucconidae
  family_Belemnitidae
  family_Podocarpaceae
  family_Fringillidae
  family_Formicidae
  family_Forficulidae
  family_Ephippidae
  family_Burhinidae
  family_Buccinidae
  family_Batrachoididae
  family_Ephemeridae
  family_Polygalaceae
  family_Pinaceae
  family_Brassicaceae