family_megapodiidae
1. [ noun ] (biology,zoology) megapodes
Synonyms: Megapodiidae
Related terms: bird_family Galliformes megapode genus_Leipoa Alectura Macrocephalon Megapodius
Similar spelling:   family_Megatheriidae
  family_Megachilidae
  family_Macropodidae
  family_Megadermatidae
  family_Megalonychidae
  family_Megalosauridae
  family_Menuridae
  family_Meropidae
  family_Myrmeleontidae
  family_Haematopodidae
  family_Membracidae
  family_Ammodytidae
  family_Anomalopidae
  family_Meliphagidae
  family_Eimeriidae
  family_Meliaceae
  family_Meleagrididae
  family_Mylodontidae
  family_Monodontidae
  family_Hemiprocnidae
  family_Microdesmidae
  family_Mastodontidae
  family_Molossidae
  family_Machilidae
  family_Muscicapidae
  family_Musophagidae
  family_Mustelidae
  family_Mammutidae
  family_mutillidae
  family_Macruridae
  family_Myliobatidae
  family_Myrmecophagidae
  family_Hemerobiidae
  family_Muraenidae
  family_Indriidae
  family_Mantispidae
  family_Mycetophylidae
  family_Myctophidae
  family_Anomiidae
  family_Anobiidae
  family_Nymphalidae
  family_Macrouridae
  family_Uintatheriidae
  family_Melanthiaceae
  family_Ameiuridae
  family_Microhylidae
  family_Motacillidae
  family_Amphioxidae
  family_Amphiumidae
  family_anabantidae
  family_Anacardiaceae
  family_Myxinidae
  family_Mytilidae
  family_Endamoebidae
  family_Mugilidae
  family_Engraulidae
  family_Momotidae
  family_Mobulidae
  family_Manteidae
  family_Myrtaceae
  family_Andrenidae
  family_Malacanthidae
  family_Malvaceae
  family_Monocanthidae
  family_Marsileaceae
  family_Anniellidae
  family_Mastotermitidae
  family_Menyanthaceae
  family_Menispermaceae
  family_Nephropsidae
  family_Melastomaceae