eimeriidae
1. [ noun ] (biology,botany) a family of protoctista in the order Coccidia
Synonyms: family_Eimeriidae
Related terms: protoctist_family Coccidia genus_Eimeria
Similar spelling:   Emerita