egyptian_pound
1. [ noun ] the basic unit of money in Egypt; equal to 100 piasters
Synonyms: pound
Related terms: Egyptian_monetary_unit piaster
Similar spelling:   Egyptian_pea
  Egyptian_corn
  Egyptian_bean
  Egyptian_onion
  Egyptian_deity
  Egyptian_cotton
  Egyptian_cat
  Egyptian_grass
  Egyptian_cobra
  Egyptian_lupine
  Egyptian_Empire
  Egyptian_vulture
  Egyptian_henbane
  Egyptian_capital