logo What is the definition of

Definition of eau

"eau" is probably misspelled. Trying Ea instead Definition of Ea

1. Ea [ n ] the Babylonian god of wisdom; son of Apsu and father of Marduk; counterpart of the Sumerian Enki; as one of the supreme triad including Anu and Bel he was assigned control of the watery element

Synonyms Ea Related Terms Semitic_deity Mesopotamia

Rhymes with

o ow o. au oh owe toe beau co tow foe loewe dough doe go gogh poe bow know roe po ngo sew so beaux row rho low sow ro ko woe doh mow no mo hoe ho show tho though io sloe stow floe pro cro blow luo plough snow slow crow stowe glow grow flow throw ago kayo thoreau furrow burro borough leo burrow mayo neo rio duo thorough arrow ono imo ergo ilo ego edo echo iwo abo aloe ido ammo oboe auto arroyo rousseau rouleau below tarot turbot so-so kowtow aglow defoe miro chateau hello although imo brio clio trio moro sacco euro veto billow lido logo lotto rico lifo motto fellow farrow morrow leto faro keno whacko fallow typo loco follow elbow sago tito capo bellow cocoa llano borrow coco rollo lino murrow furlough oslo lego ghetto zero outgo rhino mako reno tasso limo bozo quito taro waco endo psycho pseudo tallow yellow taco narrow winnow mallow kilo gecko pillow mono wallow marrow info callow polo sumo biro photo peso koto yarrow pavo darrow dalo memo depot solo demo dado willow wacko silo nato mellow virgo milo pharaoh lasso dodo servo sorrow widow nero meadow

Similar Spelling

  Ea
  e
Definition of e.g.
Definition of e.s.p.
Definition of e'en
Definition of e'er
Definition of Ea
Definition of each
Definition of each_day
Definition of each_month
Definition of each_one's