early_wake-robin
1. [ noun ] (botany) a low perennial white-flowered trillium found in the southeastern United States
Synonyms: snow_trillium dwarf-white_trillium
Related terms: trillium