douglas_fairbanks_jr.
1. [ noun ] (film,performing arts) United States film actor; son of Douglas Elton Fairbanks, (1909-2000)
Synonyms: fairbanks
Related terms: actor
Similar spelling:   douglas_elton_fairbanks