disease_of_the_skin
1. [ noun ] (medicine) a disease affecting the skin
Synonyms: skin_problem skin_condition skin_disorder skin_disease
Related terms: disease acanthosis_nigricans jungle_rot acne eczema pemphigus seborrhea keratosis leukoderma lupus melanosis psoriasis necrobiosis_lipoidica prurigo rhagades vitiligo xanthoma xanthosis dermatitis sclerodema dermatosis erythroderma furunculosis keratoderma keratonosis lichen livedo molluscum Saint_Anthony's_fire impetigo acanthosis acantholysis