diospyros_kaki
1. [ noun ] (botany) small deciduous Asiatic tree bearing large red or orange edible astringent fruit
Synonyms: kaki Japanese_persimmon
Related terms: persimmon Diospyros persimmon
Similar spelling:   Diospyros_kurzii
  Diospyros_lotus
  Diospyros_ebenum