dasypodidae
1. [ noun ] (biology,zoology) armadillos
Synonyms: family_Dasypodidae
Related terms: mammal_family Xenarthra armadillo Priodontes Burmeisteria Tolypeutes Euphractus Chlamyphorus genus_Cabassous Dasypus