dah
1. [ noun ] (telecommunications) the longer of the two telegraphic signals used in Morse code
Synonyms: dash
Related terms: telegraphic_signal Morse
Similar spelling:   DA
  dawah
  day
  Daw
  Dau
  Dao
  Dai
  da'wah
  Daye
  Dawe
  d