cenogenetic
1. [ adjective ] (biology) of or relating to cenogenesis
Related terms: palingenetic biology cenogenesis
Similar spelling:   cyanogenetic
  cenogenesis
  cyanogenic