calixtus_iii
1. [ noun ] (Roman Catholic,religion,Christianity) Italian pope whose nepotism put the Borgia family in power in Italy (1378-1458)
Synonyms: borgia alfonso_borgia
Related terms: pope