baja_california
1. [ noun ] (geography) a mountainous peninsula on northwest Mexico
Synonyms: Lower_California
Related terms: peninsula Mexico Tijuana