babe_zaharias
1. [ noun ] (sport) outstanding United States athlete (1914-1956)
Synonyms: didrikson mildred_ella_didrikson mildred_ella_didrikson_zaharias zaharias babe_didrikson
Related terms: athlete