aegyptopithecus
1. [ noun ] (zoology) extinct primate of about 38 million years ago; fossils found in Egypt
Related terms: hominoid genus_Aegyptopithecus